Gastechniek

Ontwerpen, berekenen  van gasinstallaties

Het ontwerpen van gastechnische installaties en de daarbij behorende voorzieningen vraagt kennis van wet- en regelgeving, ontwerpeisen, bouwkundige omstandigheden en kennis van de toe te passen materialen, inclusief de montage-technische aspecten. In het bouwbesluit, wordt door te verwijzen naar normen en voorschriften, aangegeven waaraan deze installaties minimaal dienen te voldoen.

Als installateur wilt u een installatie ontwerpen en aanleggen die aan de gestelde eisen en voorschriften voldoet.

In de cursus worden de van toepassing zijnde normen en voorschriften uitgebreid behandeld in combinatie met het ontwerpen en berekenen van gasinstallaties.

De onderwerpen die in de cursus worden behandeld zijn;

  • Uitgangspunten bouwbesluit;
  • Voorschriften en normen;
  • Gastechniek en eigenschappen van de brandstoffen;
  • Natuur- en scheikunde;
  • Tekeninglezen en produceren;
  • Ontwerpen en berekenen van gasleidinginstallaties;
  • beproevingsmethoden van nieuwe- en bestaande gasinstallaties;
  • Opstellingsomstandigheden en voorzieningen voor stooktoestellen;
  • Voorzieningen voor een goede werking van stooktoestellen (uitmondingsgebieden, ventilatie- toe- en afvoervoorzieningen);